έ

Ποτέ δεν πυροβολούν στα πόδια.Το μυαλό είν΄ ο στόχος.

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Βουλγαρία: Δημόσια απαγόρευση της μπούργκας

H βουλή της γειτονικής χώρας απαγόρευσε το τσαρσάφ και την μπούρκα

Το βουλγαρικό κοινοβούλιο απαγόρευσε να φοριούνται σε ανοιχτούς χώρους στο σύνολο της χώρας το τσαρσάφ,που καλύπτει το πρόσωπο,και την μπούρκα.Σύμφωνα με τον νόμο στα άτομα που φοράνε τσαρσάφ ή μπούργκα θα επιβάλλεται αρχικά πρόστιμο 200 λέβα και σε περίπτωση συνέχισης 2000 λέβα.
…………………
Εκτός εφαρμογής αυτού του νόμου τέθηκαν οι χώροι υγείας,εργασίας και πολιτιστικών δρα-στηριοτήτων.
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
Οι βουλευτές του κόμματος Δικαιωμάτων και Ελευθεριών (σημ.: το τουρκο-μειονοτικό κόμμα της Βουλγαρίας) μετά από την ψήφιση,αντέδρασαν και  εγκατέλειψαν την αίθουσα του κοι-νοβουλίου,λέγοντας πως πρόκειται για μια διάκριση σε βάρος των μουσουλμάνων.
http://www.dha.com.tr/komsu-ulke-meclisi-carsaf-ve-burkayi-yasakladi_1338985.html  30/9/2016

Διαβάστε ακόμα:

Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Πώς να βγάλετε βιβλιάριο,αν είστε ανασφάλιστος/η

Πώς να βγάλετε βιβλιάριο,αν είστε ανασφάλιστος/η
Εγκύκλιο για το πώς γίνεται η έκδοση βιβλιαρίων για ανασφάλιστους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μετά τη δημοσίευση του ν. 4368/2016, εξέδωσε η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, μέχρι την έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) συνεχίζεται η διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίων ανασφαλίστων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πλαίσιο της ΚΥΑ 139491/2006 (ΦΕΚ 1747 τ.Β).
Όπως ορίζει ο νόμος του 2006, δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι ανασφάλιστοι που το οικογενειακό ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 Ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό το εισόδημα δεν προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που να του παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης.
«Το καθορισθέν αυτό εισόδημα, αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο», σημειώνεται στην ΚΥΑ. Το βιβλιάριο ανασφαλίστου χορηγείται για ένα έτος.
Δικαιολογητικά
Σύμφωνα με το νόμο για την έκδοση του συγκεκριμένου βιβλιαρίου απαιτούνται τα παρακάτω γενικά δικαιολογητικά:
1. Αίτηση επί εντύπου που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της Ν.Α., στην οποία θα επισυνάπτεται φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ταυτότητα ανιθαγενούς, δύο (2) φωτογραφίες του μέλους για το οποίο θα εκδοθεί βιβλιάριο και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα βεβαιώνεται ότι όλα τα στοιχεία που προσκομίζονται είναι αληθή, ότι ο αιτών είναι ανασφάλιστος και δεν δικαιούται ασφάλιση άμεσα ή έμμεσα από άλλο μέλος της οικογένειας και ότι σε περίπτωση που αλλάξει η ασφαλιστική του κατάσταση θα δηλωθεί αμέσως και θα παραδοθεί το βιβλιάριο στην υπηρεσία έκδοσής του. Επιπλέον στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν εισοδήματα από συντάξεις ή άλλες πηγές του εξωτερικού.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας όπου δε απαιτείται απόδειξη (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), όταν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση ή υπάρχει νέα εγκατάσταση κ.λπ.
3. Άδεια διαμονής για τους υπηκόους των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας τους.

Για την κατηγορία 1Α εκτός των γενικών δικαιολογητικών, απαιτείται ακόμη:
Αντίγραφο εντύπων Ε1, Ε2, Ε9 από την εφορία.
Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στη υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.
Βεβαίωση:
Αποδεικτικό πληρωμής Προνοιακού επιδόματος και
Του ΟΓΑ προκειμένου για δικαιούχο που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2459/1997 (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα ή σύνταξη ή ισόβια πολυτεκνική σύνταξη).
Για τους ομογενείς, επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς. Για τους ομογενείς, αλλοδαπούς ή πρόσφυγες, γίνεται έλεγχος του διαβατηρίου για την είσοδο και έξοδο από τη χώρα και κρατούνται επικυρωμένα φωτοαντίγραφα στο σχετικό φάκελο.

Εγγραφή στο Μητρώο Ανασφάλιστων και Οικονομικά Αδυνάτων
Οι δικαιούχοι που εφοδιάζονται με βιβλιάριο ανασφαλίστου, εγγράφονται στο Μητρώο Ανασφαλίστων και Οικονομικά Αδυνάτων που τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία Υγείας ή Πρόνοιας κάθε Νομαρχίας.
Σύμφωνα με το νόμο ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:

Κατάθεση από τον αιτούντα (ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του) των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία Πρόνοιας ή Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του
Έλεγχος των δικαιολογητικών από την υπηρεσία ως προς την πληρότητα και γνησιότητα.
Διαβίβαση των δικαιολογητικών σε ειδική Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής η οποία συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη κατά Νομ/κή Αυτοδ/ση ή Νομ/κό Διαμέρισμα ή Νομ/κό Τομέα και αποτελείται από έναν υπάλληλο της ΔΟΥ κατηγορίας ΠΕ, έναν υπάλληλο (κατά προτίμηση Κοινωνικό Λειτουργό) της αρμόδιας Δ/νσης Πρόνοιας και έναν υπάλληλο της Δ/νσης Υγείας (κατά προτίμηση ιατρικής ειδικότητας ή παραιατρικού επαγγέλματος) με τους αναπληρωτές τους.
Μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος του βιβλιαρίου, η ανανέωσή του γίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία εκδίδεται. Δεν προσκομίζονται εκ νέου δικαιολογητικά που σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας υπάρχουν στο φάκελο του αιτούντα. Άλλωστε η νομοθεσία προβλέπει να τηρείται και ηλεκτρονικός φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία των αιτούντων, στα οποία το Υπουργείο έχει επίσης δυνατότητα άμεσης πρόσβασης.
Παροχές
Στους δικαιούχους βιβλιαρίου δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης παρέχεται:
Δωρεάν πλήρης νοσηλεία σε κλίνες Γ’ θέσης.
Εξέταση και δωρεάν χορήγηση φαρμάκων (λίστας) στα ιδρύματα που αναφέρονται στην Απόφαση και διενέργεια παρακλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων.
Μεταφορά ασθενών με πλωτό ή αεροπορικό μέσο.

Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017

Τουρκία: Εμπόριο μικρών κοριτσιών ...για νύφες!

Ετησίως 20 κορίτσια απάγονται στην Σμύρνη,ενώ στις οικογένειες τους δίνονται χρήματα έναντι σιωπής.


 Αποκαλύφθηκε ότι στα χωριά Σιριμλί και Ολγκουνλάρ του νομού Σμύρνης, έχει γίνει ¨παρά-δοση¨ κορίτσια να απάγονται και ακολούθως να δίνονται χρήματα στις οικογένειες τους ώστε να τα παντρέψουν δια της βίας.
Το θέμα το έφερε στην επικαιρότητα βουλευτής του CHP. O βουλευτής Σμύρνης του κόμματος CHP, μετέφερε στην επικαιρότητα τη βουλής τους ισχυρισμούς πως στην επαρχία Κιράζ της Σμύρνης μικρά κορίτσια παντρεύονται έναντι χρημάτων και ότι εάν κάποιες οικογένειες δεν παντρεύουν τα κορίτσια τους, κάποια τα απαγάγουν και ακολουθούν μετά παζάρια με την οικογένεια.
Σύμφωνα με το κείμενο της Γκιουλντέν Αϊντίν της εφημερίδας Χουριέτ, στα δύο αυτά χωριά ετησίως απάγονται περίπου 20 κορίτσια ηλικίας 12-21 ετών.
Οι απαγωγείς επιδιώκουν μετά να δώσουν χρήματα για να αποσπάσουν την σιωπή της οικογένειας,ενώ λέγεται πως στα χωριά αυτά υπάρχει και ¨ταρίφα¨.
Έτσι στις οικογένειες δίνονται για ένα κορίτσι 12 ετών 40 χιλιάδες λίρες, για τα 13χρονα 25 χιλιάδες λίρες, ενώ για τα 15χρονα δίνονται 20 χιλιάδες λίρες.
Οι περισσότερες από τις οικογένειες προτιμούν τα χρήματα. Τα παιδιά τις περισσότερες φορές απάγονται ημέρα Παρασκευή. Οι απαγωγείς πιστεύουν πως λόγω Σαββατοκύριακου δεν θα ασκηθεί καμία δίωξη και προσπαθούν στο μεταξύ να εξαφανιστούνε.   Η 15 ετών Σεριφέ Αβσάρ που ζει στο χωριό Σιριμλί, γλύτωσε με αστυνομική επιχείρηση που έγινε 85 μέρες μετά από την απαγωγή της.
Η Αβσάρ περιγράφει ως εξής αυτά που βίωσε: Πέρσι τελείωσα την 8η τάξη στο γυμνάσιο Κιράζ Χαλλιλέρ. Στις 7/1/2016 βγήκα έξω από το σπίτι νύχτα για να πάω στην τουαλέτα. Συνάντησα τον θετό μου αδερφό που με φώναξε στο σπίτι του. Ο Νετζατί Γκεντίκ (18) από το χωριό Ολγκουνλάρ ήταν εκεί. Δίπλα του ήταν και ένας άλλος άντρας. Και οι δύο με έπιασαν από το χέρι και περπατούσαμε επί 1,5 ώρα. Στο χωριό Ολγκουνλάρ έμεινα 2,5 μήνες. Η πόρτα ήταν πάντα κλειδωμένη. Δύο φορές απέδρασα αλλά με έπιασαν. Στις εφόδους που έκανε η στρατοχωροφυλακή, με έκρυβαν στον αχυρώνα. Με πήγαν σε σπίτια που δεν τα ήξερα. Όλο το χωριό ήξερε πως με είχαν απαγάγει. Όταν προσπάθησαν να φύγω  με είδαν αλλά όταν ήρθε η στρατοχωροφυλακή δεν το είπαν.  Δεν υποστηρίζουν το κράτος αλλά τους απαγωγείς. Διότι και οι ίδιοι έτσι παντρεύονται.  Ο Χουσεΐν Γκεντίκ-πατέρας του Νετζατί με φόβιζε λέγοντας μου ¨Από τώρα και μετά ποιος θα σε παντρευτεί ;¨. Τους καταγγέλλω όλους, να σαπίσουν στην φυλακή.¨
¨Το κορίτσι μου δεν πουλιέται¨
Η Νετζιμπέ Αβσάρ-μητέρα του κοριτσιού δηλώνει τα εξής:  ¨Υποστηρίζω απεριόριστα το κορίτσι μου. Στο χωριό Ολγκουνλάρ όλοι είναι συνένοχοι. Να μας υποστηρίξει το κράτος. Να αυξηθούν οι ποινές για τις απαγωγές μικρών κοριτσιών. Το κορίτσι μου δεν πουλιέται.  Το κορίτσι μας είναι η ακριβή μας. Όταν απήχθη φτάσαμε μέχρι την Άγκυρα και καταγγείλαμε το περιστα-τικό. Την κόρη μου εγώ στα σκουπίδια την βρήκα ; Όταν την βρήκαμε ήταν μέσα στις βρωμιές. Με την αγάπη και την στοργή μας θα βελτιωθεί¨.

………………….
Haber.sol.org  5/2/2017

Πηγή:  http://tourkikanea.gr/2017/02/%CE%BF%CF%83%CE%BF-%CF%80%CE%B9%CE%BF-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B7-%CE%B7-%CE%BD%CF%85%CF%86%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%B7-%CF%84%CE%B9/

Διαβάστε ακόμα: