έ

Ποτέ δεν πυροβολούν στα πόδια.Το μυαλό είν΄ ο στόχος.

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

Με ποια πιστοποιητικά απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα άτομα με αναπηρία

Με ποια πιστοποιητικά απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα άτομα με αναπηρία

Η πιστοποίηση αναπηρίας για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ θα γίνεται στο εξής με βάση τα όσα ισχύουν στη φορολογία εισοδήματος.
Με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ορίζεται ότι από φέτος η πιστοποίηση αναπηρίας για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ δεν θα γίνεται με ειδικούς όρους και απαιτήσεις, αλλά με βάση όσα ορίζονται για τη φορολογία εισοδήματος κάθε χρόνο.
Έτσι πλέον και για την απαλλαγή από τον εν λόγω φόρο λόγω αναπηρίας ισχύουν τα εξής:

Γνωματεύσεις των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α), όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας όλων των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.
Επιπλέον, ο φορολογούμενος για την πιστοποίηση της ύπαρξης αναπηρίας μπορεί να προσκομίσει και γνωματεύσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, δεδομένου ότι οι εν λόγω Υγειονομικές Επιτροπές δεν έχουν καταργηθεί και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά την 01.09.2011.
Ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν την 01.09.2011 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α.) από τις υγειονομικές επιτροπές των Νομαρχιών, οι οποίες έχουν δοθεί για οποιαδήποτε χρήση, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής απαλλαγής επ’ αόριστον, αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, εφόσον είχαν εκδοθεί σύμφωνα με όσα ίσχυαν στο σχετικό φορολογικό πλαίσιο κατά το χρόνο έκδοσής τους.
Σε όλες τις ανωτέρω γνωματεύσεις, προκειμένου να γίνουν δεκτές, θα πρέπει να διαπιστώνεται και να βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορούν, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία.
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν διαθέτει κάποιες από τις προηγούμενες γνωματεύσεις μπορεί, αν λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), να προσκομίσει βεβαίωση του συνταξιοδοτικού φορέα ή απόφαση συνταξιοδότησης ή απόφαση παράτασης της σύνταξης, από την οποία να προκύπτει ότι, κατόπιν ιατρικής κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, συνταξιοδοτήθηκε με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), ως και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή.
Όταν η σύνταξη αναπηρίας καθίσταται αυτοδίκαια οριστική (παρατείνεται για χρόνο αόριστο), για τους ασφαλισμένους όλων των Φορέων, Κλάδων και Τομέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεν απαιτείται εκ νέου ιατρική εξέταση από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή των ασφαλισμένων μέχρι 31.12.1992 και εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου. Ο ασφαλισμένος θεωρείται εφ’ όρου ζωής δικαιούχος σύνταξης αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας αυτό που έχει προσδιοριστεί κατά την τελευταία σε ισχύ υγειονομική κρίση, ανεξάρτητα από τη διάρκεια αυτής, ορισμένου ή αόριστου χρόνου. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναζητείται η σχετική γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας που τελούσε σε ισχύ κατά τη μονιμοποίηση της σύνταξής του, είτε αυτό αφορά σε γνωμάτευση προ ΚΕ.Π.Α. Υγειονομικής Επιτροπής είτε γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. από 1/9/2011 και εξής (Γ23/312-30.12.2016 έγγραφο του Ι.Κ.Α.).
Εφόσον έχει εκδοθεί γνωμάτευση αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α., Α.Σ.Υ.Ε., Α.Υ.Ε. της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε. ή της Νομαρχίας, τότε λαμβάνονται υπόψη οι γνωματεύσεις αυτές και όχι οι βεβαιώσεις ή αποφάσεις των συνταξιοδοτικών φορέων.
Εάν ο φορολογούμενος διαθέτει περισσότερες από μία γνωματεύσεις αναπηρίας, του ίδιου ή διαφορετικών φορέων και η μία εξ αυτών ή και οι δύο έχουν εκδοθεί μέσα στο φορολογικό έτος 2016, πιστοποιώντας διαφορετικά ποσοστά αναπηρίας, τότε λαμβάνεται υπόψη η γνωμάτευση με το ευνοϊκότερο ποσοστό αναπηρίας. Στο επόμενο φορολογικό έτος θα λαμβάνεται υπόψη η τελευταία εκδοθείσα γνωμάτευση.
Για την πιστοποίηση της αναπηρίας του φορολογουμένου γίνονται δεκτές, πλην των γνωματεύσεων της Α.Σ.Υ.Ε., και οι γνωματεύσεις που εκδίδονται από τις τέσσερις τελευταίες προαναφερθείσες υγειονομικές επιτροπές (Α.Ν.Υ.Ε, Α.Α.Υ.Ε., Α.Υ.Ε. της Ελληνικής Αστυνομίας, Α.Υ.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος).
Οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν την 01.09.2011 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α) από τις υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής ελάφρυνσης επ’ αόριστον, αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους.
Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.
Για ανάπηρους αξιωματικούς ή οπλίτες, θύματα πολέμου, καθώς και για ανάπηρους ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου, σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Ειδικά για τους ανάπηρους αξιωματικούς ή οπλίτες από πολεμική αιτία και τα θύματα πολέμου αρκούν τα ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής της σύνταξής τους, στα οποία αναγράφεται ο αριθμός μητρώου της σύνταξής τους, ο οποίος πρέπει να αρχίζει από 3 ή 4.
Για αξιωματικούς οι οποίοι υπέστησαν τραύμα ή νόσημα που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας που τους χορηγεί τις αποδοχές τους.

Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Λιόσα - Σπάτα - Μπούα: ετυμολόγηση των χαρακτηρισμών/επωνύμων


Συγκεντρωτική παράθεση της ετυμολόγησης και επεξήγησης των τριών γνωστών ιστορικών Αρβα-νίτικων επωνύμων.


Πατήστε πάνω στο κάθε όνομα για να παρουσι-αστεί η ανάλυσή του.

Γιάννης Βασ. Πέππας

Πυρά από το Ελληνικό Λιμενικό σε Τούρκικο πλοίο που δεν σταμάτησε για έλεγχο

Πυρά κατά τουρκικού πλοίου στην θάλασσα του Αιγαίου

Στα ανοιχτά του νησιού Ρόδος της Ελλάδας το υπό τουρκική σημαία πλοίο ‘M/V ACT’ δέχτηκε πυρά από πλοίο του λιμενικού της Ελλάδας. Το πλοίο δέχτηκε 16 σφαίρες και χωρίς να σταματήσει μπήκε στα τουρκικά χωρικά ύδατα.
To πλοίο ‘M/V ACT’ που είχε φορτώσει χάλυβα από την Ισκεντερούν και κατευθυνόταν στο λιμάνι του Κοτζάελι, ενώ βρισκόταν στα διεθνή ύδατα στα 3 μίλια από την Ρόδο, ζητήθηκε από το ελληνικό λιμενικό να σταματήσει.
Αναφέρεται  πως ζητήθηκε από τον καπετάνιο του πλοίου Χαλούκ Σαμι Καλκαβάν να προσεγγίσει το λιμάνι της Ρόδου. Αλλά ο Καλκαβάν δεν δέχτηκε το αίτημα αυτό του ελληνικού λιμενικού και θέλησε να συνεχίσει το ταξίδι του. Τότε το ελληνικό λιμενικό αρχικά πυροβόλησε στον αέρα και μετά αλλεπάλληλα προς το πλοίο. Το πλοίο το πέτυχαν 16 σφαίρες αλλά δεν σταμάτησε και επέστρεψε στα τουρκικά χωρικά ύδατα.
Ο καπετάνιος Χαλούκ Σαμί Καλκαβάν μιλώντας στο CNN Türk δήλωσε: "Περαστικά να είναι σε όλη τη πατρίδα. Ενώ βρισκόμασταν στα 3 μίλια από την Ρόδο και κατευθυνόμασταν στην πατρίδα, το λιμενικό ήρθε δίπλα μας και μας ζήτησε να πάμε αμέσως το πλοίο μας στην Ρόδο. Ρωτήσαμε τον λόγο και μας είπαν για έλεγχο. Εμείς αυτό δεν το δεχτήκαμε και τότε άρχισαν συνεχώς να μας παρακολουθούν και να μας ενοχλούν. Εμείς στρέψαμε την ρότα μας προς τις ακτές της Τουρκίας. Μας είπαν να σταματήσουμε. Μας είπαν πως αν δεν σταματούσαμε θα πυροβολούσαν και πράγματι έκαναν αυτό που είπαν. Αυτή τη στιγμή διακρίνονται στο πλοίο 16 σφαίρες. Το πλοίο δεν έχει κανένα κίνδυνο εισροής υδάτων αλλά ως πλήρωμα περάσαμε μεγάλο κίνδυνο."  ………………..
Τις βραδινές ώρες και ενώ το πλοίο βρισκόταν στον κόλπο της Μαρμαρίδας το επισκέφτηκαν ο βουλευτής Μούγλων του ΑΚΡ Νιχάτ Οζτούρκ, ο έπαρχος Μαρμαρίδας Τζελλαλετίν Γιουξέλ, ο αστυνομικός διευθυντής Μαρμαρίδας Ερτάν Σαρίκαγια, ο διοικητής του λιμενικού Μαρμαρίδας συνταγματάρχης Ογούζ Μπαβμπέκ και ο πρόεδρος του λιμανιού Μαρμαρίδας Μπουράκ Οκτσού. Εκεί συναντήθηκαν με τον πλοίαρχο Καλκαβάν και του ευχήθηκαν περαστικά. Μετά ανέβηκαν στο κατάστρωμα και εξέτασαν τα σημεία που πέτυχαν οι σφαίρες. Εντοπίστηκε πως το πλοίο το χτύπησαν συνολικά 19 σφαίρες, 8 στον μπατζά του πλοίου και άλλες 11 σε διάφορα μεταλλικά σημεία γύρω από το κουβούκλιο του πλοίαρχου.
 ΕΡΕΥΝΗΣΑΝ ΣΚΥΛΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Ομάδα δίωξης ναρκωτικών ερεύνησαν το πλοίο με το ειδικό σε ναρκωτικά σκυλί ¨Ζέτα¨. Δεν βρέθηκαν ναρκωτικά όπως υποστήριξαν οι ελληνικές αρχές. Έγινε γνωστό πως ο καπετάνιος και το πλήρωμα έδωσαν κατάθεση στο λιμενικό. Η έρευνα συνεχίζεται.
 ΜΙΑ ΩΡΑ ΔΙΗΡΚΕΣΕ Η ΕΠΙΘΕΣΗ
Το φορτηγό πλοίο ξηρού φόρτου M/V ACT που ευρισκόμενο σε διεθνή ύδατα δέχτηκε πυρά από το ελληνικό λιμενικό, οδηγήθηκε στο λιμάνι τη Μαρμαρίδας συνοδεία του τουρκικού λιμενικού. Μιλώντας σχετικά με το περιστατικό ο βουλευτής Μούγλων του ΑΚΡ Νιχάτ Οζτούρκ είπε: "Πλοίο μας ξηρού φόρου με 1 καπετάνιο και 13  άτομα πλήρωμα, ενώ βρισκόταν στα ανοιχτά της Ρόδου σε διεθνή ύδατα, επί μία ώρα δέχτηκε πυρά από το ελληνικό λιμενικό. Αυτό δεν είναι κάτι το καλό και το καταγγέλλουμε. Εδώ κινδυνεύουν ζωές. Υπήρξε αδιαφορία για τις ζωές. Εάν οι σφαίρες εδώ είχαν πετύχει έστω και έναν φίλο μας, τότε αυτή η ιστορία θα είχε φτάσει αλλού. Τουρκία και Ελλάδα έχουμε κοινωνικο-οικονομικές σχέσεις. Προσπαθούμε αυτές τις σχέσεις να τις εξελίξουμε. Καταγγέλλω αυτά που έγιναν. Ρίχνουν σκιά στις σχέσεις των δύο χωρών. Και πάλι περαστικά. Εύχομαι να μην ξανασυμβούν τέτοια περιστατικά."
 Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπάρχει καμία αιτιολογία για πυρά σε ένα άοπλο πλοίο
…………..  Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών έχει ως εξής: : ¨Έγινε γνωστό πως το υπό τουρκική σημαία πλοίο M/V ACT που είχε ξεκινήσει από την Ισκεντερούν και κατευθυνόταν στο λιμάνι του Ιζμίτ, ευρισκόμενο στα ανοιχτά της Ρόδου δέχθηκε πυρά από το ελληνικό λιμενικό.
Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για κανένα λόγο για πυρά σε ένα εμπορικό άρα άοπλο πλοίο που μετέφερε φορτίο μεταξύ δύο τουρκικών λιμανιών. Μόνη μας παρηγοριά είναι πως στο περιστατικό δεν υπήρξε καμία απώλεια ζωής ή τραυματισμός.
Καταγγέλλουμε έντονα την ασυνείδητη πράξη των ελληνικών αρχών που σε αυτό το περιστατικό αδιαφόρησαν για το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα της ζωής και κρίνουμε σκόπιμο να κοινοποιήσουμε στην διεθνή κοινή γνώμη την προσδοκία μας να μην συμβεί ξανά τέτοιο περιστατικό¨.
http://dha.com.tr/yurt/ege-denizinde-turk-gemisine-ates-acildi/haber-1535589  3/7/2017
Σχόλιο: Προσέξτε πως σε τόσο μεγάλο σχετικά κείμενο δεν γίνεται καμία νύξη στο ΓΙΑΤΙ  δεν σταμάτησε ο καπε-τάνιος. Αφού,όπως λένε,διήρκεσε τόσο πολύ η καταδίωξη,γιατί άραγε ο καπετάνιος δεν υπάκουσε; Για ποιο λόγο ριψοκινδύνευσε τόσο; Τι είχε να χάσει; Για εμάς είναι απλό. Το πλοίο μετέφερε σίγουρα κάτι παράνομο. Όπλα, ναρκωτικά, τσιγάρα, κάτι από αυτά… Προσέξτε επίσης πως το τουρκικό υπουργείο,όντας πιο προσεκτικό,δεν λέει τίποτε στην ανακοίνωση του περί  ¨διεθνών υδάτων¨,απλά διαμαρτύρεται για τον ¨τρόπο¨.